Co je VOS?

Vysokoškolský odborový svaz vznikl na přání a z iniciativy pracovníků vysokých škol v roce 1990. Jako zcela nový odborový svaz si předsevzal hájit zájmy všech pracovníků vysokých škol a jejich účelových zařízení (na př. kolejí a menz a školních statků). Sdružuje pracovníky všech profesí od akademických až po dělnické.

V současné době má svaz své základní organizace na rozhodujícím počtu fakult a účelových zařízení (celkem ). Vysokoškolský odborový svaz je členem Českomoravské konfederace odborových svazů.

Vysokoškolský odborový svaz pokračuje důsledně v intencích svých zakladatelů a v duchu doby, ve které vznikal: chce být nepolitickou, demokratickou, kvalifikovanou a respektovanou zastupitelskou organizací pracovníků vysokých škol.

K hlavním cílům VOS patří:

  • Obhajoba důstojných životních a pracovních podmínek pro pracovníky vysokých škol tím, že jejich práce bude odměňována podle jejího významu pro intelektuální a morální rozvoj společnosti
  • Úsilí o rovné příležitosti pro pracovníky vysokých škol tím, že budou odměňováni podle svého přínosu k výkonu svého pracoviště
  • Důraz na dodržování zákonných práv zaměstnanců vysokých škol v oblasti zaměstnanecko-právní, sociální a v ochraně zdraví při práci
  • Podle svých finančních možností se přispívat ke zlepšování sociálních a kulturních podmínek života svých členů.

VOS vidí své sociální partnery v MŠMT, akademických reprezentacích vysokých škol (Rada vysokých škol, Česká konference rektorů) a vedeních škol, fakult a účelových zařízení. Vychází z toho, že naplnění zmíněných cílů v oblasti spravedlivého odměňování je společně proklamovaným zájmem všech partnerů. Proto považuje za svou dominantní aktivitu dialog se sociálními partnery na všech úrovních a dělnou spolupráci při vytváření nových norem pro financování škol a odměňování jejich pracovníků.

  • VOS má ve svých řadách mnoho zkušených lidí, kteří mohou být v tomto procesu užiteční. VOS je připraven vyvinout maximální úsilí k tomu, aby se postavení vysokých škol a jejich pracovníků ve společnosti trvale zlepšovalo v souladu s významem vzdělávání v moderní společnosti a využije k tomu všech efektivních a v demokratické společnosti obvyklých postupů.
  • Základní a samostatnou organizační jednotkou VOS je základní organizace. ZO má plnou právní subjektivitu a na svém pracovišti vystupuje zcela samostatně.
  • Vrcholným orgánem VOS je sjezd, který je svoláván řádně jednou ročně. Sjezd rozhoduje o zásadních otázkách, týkajících se činnosti svazu: o členství v odborových centrálách, o strategii svazu, o akcích k prosazení záměrů svazu, o financování činnosti svazu a o hospodaření s majetkem svazu.
  • Výbor VOS realizuje záměry svazu, vyjádřené v programu svazu a sjezdových dokumentech. Reprezentuje svaz při jednáních s orgány exekutivy, prosazuje jeho zájmy v parlamentu a v ČMKOS. Pro ZO zajišťuje poradenskou službu a výměnu informací a koordinuje jejich činnost.

Společné aktivity svazu jsou hrazeny jednak z minimálních příspěvků ZO, jednak z výnosu majetku VOS, který získal jako podíl z majetku bývalého ROH.

Autor: VOS

Rychlý kontakt:

Nám. W. Churchilla 2
113 59 PRAHA 3

Tel.+fax: 222 720 720
Tel.: 234 462 298

E-mail: vos@cmkos.cz

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

WebArchiv - archiv českého webu